ติดต่อ

Social Media Rules of Engagement Spotlight: Three Creative Tools No Social Media Influencer Should Be Without

Sometimes it’s difficult to find the best way to develop and post your content in the competitive sphere of social media. The competition is vast and fierce when it comes to earning follower’s likes and engagement, therefore it’s important to have access to the latest and greatest tools in order to provide your content with that little extra boost necessary to stand out from the crowd. The following is a brief overview of some tools that can be used to improve the quality of your content. We suggest you try experimenting with some of these tools and see which ones work the best for your style of content.

Create Custom and Engaging Videos for your Audience

Video content is of course hot and trending now, however you don’t have to pay or rely on the assistance of a professional videographer to create your own custom videos. One useful tool that can assist in creating videos is Powtoon. This handy tool allows you to create and edit your own videos in a very user-friendly format. This app even features ready-made templates that allow you to drag and drop your own content to create one-of-a-kind videos for sharing. Powtoon also offers its users several supporting features such as live webinars and training videos made by Powtoon experts that showcase how to create top-notch quality videos. With the countless possibilities and features, this video creation tool is definitely one that should not be overlooked.

Grab Follower’s Attention with Stunning Graphics

It’s not as complicated as you may think to create attention grabbing graphics. With the proper graphics creation and editing tools, it becomes an effortless task to create, crop, and edit your content. One of the most useful tools for achieving this is Canva. Canva is filled with various features and options for developing content that is eye-catching and appealing to your followers. With a variety of pre-existing layouts and templates, you will never be baffled again on how to approach your audience with fresh and exciting content. This tool mainly focuses on blending visual and textual content in harmony, so if you have a favorite quote, slogan, etc., this tool is a great way to express yourself in a very creative fashion!

Organize Photos in a Creative Way

So now that you have all of your photos and graphics laid out and ready to post, but still feel a slight sense of disorganization… well worry no further because there are several online tools to help you organize your content into photos albums, collages, etc., that will make sharing on social media a breeze. Check out tools such as Fotor – an online platform that allows you to spice up your photos with effects, stickers and text. But this tool goes much further than just effects. After you have created your own custom content, Fotor allows you to piece everything together in a visually pleasing album or collage. With several options for collage formats and designs, boredom will be a thing of the past when it comes to organizing your content.

With the many options out there nowadays for editing your content, also keep in mind that there are variousways to get paid for your influencer lifestyle. An influencer marketing marketplace such asCastingAsiais a great way to explore this option and get started making money today. Feel free to reach out to us anytime for further information on how you can get registered. Our friendly staff are always here to help!

Latest News

บริษัท AnyMind Group ทำการปรับเปลี่ยนชื่อและเชื่อมโยงแบรนด์ผลิตภัณฑ์ AdAsia และ CatingAsia ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

AnyMind Group บริษัทเทคโนโลยีที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ให้กับหลากหลายภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแก่ด้านผู้บริโภคโดยตรง, ด้านการผลิตด้...

October 21, 2020

(English) CastingAsia Report: Onset of COVID-19 saw increased branding and CSR campaigns for influencer marketing in Asia

ขออภัยรายการนี้จะใช้ได้เฉพาะในภาษา อังกฤษ - อเมริกัน และ Bahasa. กดปุ่ม Add Language...

September 10, 2020

Download: สถานะและภูมิทัศน์การตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์เป็นสื่อแห่งปี 2020

รายงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้แก่นักการตลาดเพื่อที่จะรู้จักวิธีประยุกต์ใช้การทำการตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพลท...

September 10, 2020