Liên hệ

(English) CastingAsia Report: Onset of COVID-19 saw increased branding and CSR campaigns for influencer marketing in Asia

Report shows positive impact on influencer marketing volume during the pandemic

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ)Bahasa.

Latest News

AnyMind Group kết nối các dịch vụ và đổi tên nhánh AdAsia và CastingAsia

AnyMind Group, là một công ty có những nền tảng và phần mềm trong các ngành quản lí sản xuất trực tiếp đến người tiêu d...

October 21, 2020

Download: CastingAsia’s State of Influencer Marketing in Asia 2020 report (English)

The CastingAsia State of Influencer Marketing in Asia 2020 report aims to help marketers make increasingly informe...

September 10, 2020

(English) POKKT brings CastingAsia to India, one of Asia’s biggest Influencer Marketing platforms

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ) và Tiếng Nhật....

September 9, 2020